Theo đó, tại QCVN 06:2021/BXD mới được ban hành, có một số điểm mới đáng chú ý như sau:

  1. Chiều cao PCCC của nhà được đề cập rõ hơn cách tính và sửa đổi một số quy định sử dụng tiêu chí chiều cao nhà thành tiêu chí chiều cao PCCC.
  2. Về khái niệm “hành lang bên”: Là hành lang ở một phía có thông gió với bên ngoài, không bị chắn liên tục theo chiều dài, với chiều cao thông thủy tính từ đỉnh của tường chắn ở mép hành lang lên phía trên không nhỏ hơn 1,2 m đã được định nghĩa cụ thể hơn.
  3. Bổ sung thêm chú thích đối với một số nội dung: Cách xác định nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng; nhà chung cư; tầng hầm; một số yêu cầu riêng với nhóm nhà F1.3;…

                                           

  1. Bổ sung thêm nội dung tính tổng số bồn, bể cho chữa cháy trong một mạng ống dành cho cấp nước chữa cháy ngoài nhà nhưng không áp dụng cho công trình riêng lẻ.
  2. Sửa đổi một số nội dung của số tia phun chữa cháy và lưu lượng nước tối thiểu đối với hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà.
  3. Bổ sung tiêu chí chiều cao thay vì khối tích của nhà nhóm F5, hạng nguy hiểm cháy nổ A, B, C để tính toán công suất máy bơm và lượng nước dự trữ cho chữa cháy.
  4. Bổ sung Điều “A.3 Các quy định đối với nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F1.3 (nhà chung cư) có chiều cao PCCC từ 75m đến 150m”.

Chi tiết tại: