Tên dự án Mầm non Trung Châu (Miền A)
Chủ đầu tư Ban Đan Phượng
Vị trí Đan Phượng, Hà Nội
Loại Hình Gói xây lắp
Diện tích  
Quy mô Toàn trường