Tên dự án: Nhà máy Vitalink 
Địa chỉ: Việt Yên, Bắc Giang 
Quy mô: Cung cấp Thiết bị, vật tư