Tên dự án: Nhà máy Bujeon Việt Nam
Địa chỉ: Quế Võ, Bắc Ninh 
Quy mô: Cung cấp Thiết bị, vật tư