Nội dung dự án: Cung cấp và lắp đặt hệ thống PCCC

Thời gian hoàn thành: Năm 2017