Nội dung dự án: Thi công và lắp đặt hệ thống PCCC

Thời gian hoàn thành: Năm 2020