Nội dung dự án: Cung cấp và lắp đặt hệ thống PCCC

Thời gian hoàn thành:  Năm 2017