Nội dung dự án: Cung cấp và lắp đặt hệ thống PCCC, thông gió, hút khói

Thời gian hoàn thành: Năm 2016