Nội dung dự án: Cung cấp và lắp đặt hệ thống PCCC, thông gió, hút gió, cửa chống cháy

                           Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống PCCC

Thời gian hoàn thành: Tháng 3 năm 2018